Školné

HUDEBNÍ OBOR

Přípravné studium

Přípravné studium kolektivní - 1 000 Kč/pololetí

1. stupeň

Přípravné studium individuální - 1 000 Kč/pololetí

Hudební obor individuální - 1 800 Kč/pololetí

 

TANEČNÍ OBOR

Přípravné studium

Přípravné studium kolektivní - 1 600 Kč/pololetí

 

O výjimkách ve stanovení výše školného rozhoduje ředitel školy.

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 21. září a 15. února. Placení v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců.

 

Číslo účtu školy je 115-4269260217/0100, vedený u Komerční banka, a.s..

Jako VS uveďte ID žáka, které jste obdrželi při potvrzení elektronické přihlášky.